به اعتقاد برخی کارشناسان، سمت و سوی بازار مسکن با وجود نوسانات قیمتی، متناسب با توان اقشار متوسط و پایین شکل گرفته است؛ به طوری که ۵۸ درصد معاملات را واحدهای با نرخ کمتر از متوسط قیمت شهر تهران به خود اختصاص می دهد؛ در این بین خانه های با قیمت متری ۱۰ تا ۲۰ […]

به اعتقاد برخی کارشناسان، سمت و سوی بازار مسکن با وجود نوسانات قیمتی، متناسب با توان اقشار متوسط و پایین شکل گرفته است؛ به طوری که ۵۸ درصد معاملات را واحدهای با نرخ کمتر از متوسط قیمت شهر تهران به خود اختصاص می دهد؛ در این بین خانه های با قیمت متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ۳۵ درصد خرید و فروشها را در بر گرفته است.

وزن خانه های با قیمت کمتر از میانگین شهر تهران بر کل معاملات سنگینی می کند. با وجود آنکه متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۶.۷ میلیون تومان اعلام شده، خانه های دارای قیمت متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ۳۵ درصد معاملات را به خود اختصاص می دهد. از سوی دیگر ۵۸ درصد واحدها با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر معامله شده اند.

مهرماه ۱۳۹۹ توزیع فراوانی معاملات مسکن شهر تهران برحسب قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که بیشترین سهم به میزان ۸.۲ درصد به واحدهای دارای ارزش ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع تعلق دارد و خانه های با قیمت متری ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۷.۹ و ۷.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. به طور کلی ۴۰ درصد معاملات مربوط به خانه های کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان بوده است.

از طرف دیگر آمارهای مهرماه ۱۳۹۹ نشان می دهد سهم واحدهای گران قیمت با ارزش بیش از متری ۵۰ میلیون تومان از معاملات مسکن شهر تهران چندان بالا نیست. مهرماه ۱۳۹۹ تنها ۹.۵ درصد معاملات مسکن شهر تهران به واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعلق داشت که البته ۶.۵ درصد آن به خانه های دارای قیمت بیش از متری ۵۶ میلیون تومان اختصاص یافت.