به نظر شما آیا قیمت ملک پس از افزایش اخیر مجددا کاهش خواهد یافت؟بله قیمت ها کاهش خواهد یافتخیر قیمت ها بیش از پیش افزایش خواهد یافتقیمت ها تا مدتی در همین حدود ثابت خواهد ماندارسال

به نظر شما آیا قیمت ملک پس از افزایش اخیر مجددا کاهش خواهد یافت؟