تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد کاهش داشته است.   معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به معکوس شدن روند نزولی تعداد معاملات در بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال پرداخته است. در ۱۱ ماهه ۹۷، […]

تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد کاهش داشته است.

 

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به معکوس شدن روند نزولی تعداد معاملات در بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال پرداخته است. در ۱۱ ماهه ۹۷، در مجموع تعداد ۱۱۳.۹ هزار واحد مسکونی با میانگین قیمت ۷.۹ میلیون تومان در هر متر مربع در شهر تهران معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ از لحاظ تعداد معامله ۳۲.۵ درصد کاهش و از حیث میانگین قیمت هر متر مربع ۶۹ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش در بهمن ماه ۱۳۹۷، تعداد ۹ هزار و ۳۴۳ معامله واحد مسکونی با میانگین قیمت تقریبی هر متر مربع ۹.۹ میلیون تومان در سطح شهر تهران انجام شده که نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶، از حیث تعداد معامله با ۴۹.۲ درصد کاهش ولی از لحاظ میانگین قیمت هر متر مربع با ۸۵ درصد افزایش همراه بوده است.

امسال، بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه با حدود ۱۹ هزار معامله بوده که بدنبال افزایش قیمت مسکن، روند نزولی تعداد معاملات از اردیبهشت آغاز شده و تا دی ۹۷ ادامه داشته و بعد از کاسته شدن از سرعت کاهش و نزدیک شدن به پایان سال، روند مزبور در بهمن ماه معکوس شده به نحوی که در مقایسه با دی ماه ۱۳۹۷، تعداد معاملات در بهمن ماه از ۳۹ درصد رشد برخوردار بوده است.

برخلاف روند تعداد معاملات، در بهمن ماه ۹۷، روند افزایش قیمت ادامه داشته با این تفاوت که در این ماه از سرعت افزایش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی کاسته شده و به کمترین رقم خود در مقایسه با ۹ ماه گذشته، یعنی به نرخ رشد ماهانه ۱.۷ درصد رسیده است.